1. Leping ja korraldaja vastutus

1.1 Korraldaja juhindub oma tegevuses Turismiseaduses, Võlaõigusseaduses ja muudes Eesti Vabariigi seadusaktides sätestatud tingimustest.

1.2 Korraldaja vastutab selle eest, et matk või ekspeditsioon, edaspidi ettevõtmine, vastab kirjeldusele.

1.3 Korraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud force majeure’i tõttu (sh, kuid mitte ainult loodusõnnetused, sõda, poliitilised vahejuhtumid, streigid, aastate keskmisest erinevad ilmastikuolud jmt).

1.4 Osavõtutasu sisse kuuluvad need teenused, mis sisalduvad kirjelduses ja osapoolte kirjavahetuses. Kui osaleja ei kasuta omal valikul mõnda hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust selle eest raha tagasi küsida.

1.5. Korraldajal on õigus tõsta (ja vastavalt kohustus ka langetada) hinda, kui seda tingivad olulised muudatused, mida tal ei ole võimalik ette näha ja mis otseselt temast ei olene, nagu näiteks: muutuvad valuutakursid, Eesti või sihtkohamaa maksude muutus, transpordikompanii või majutusasutuse hindade muutus jmt.

1.6 Osalejal lasub omavastutus ettevõtmisele vastava reisikindlustuse hankimisel. Kui osaleja haigestub, temaga juhtub õnnetus või ta satub kuriteo ohvriks, abistab korraldaja teda kõigiti, kuid osaleja tasub sellega seotud lisakulud. Kindlustuse ostmata jätmisel jäävad osaleja kanda kõik võimalikud materiaalsed lisakulud, mis võivad osalejal tekkida seoses õnnetusjuhtumi, haiguse, kuriteo jms. Kui kindlustuse olemasolu on osalemiseks kohustuslik, on see ära toodud vastava ettevõtmise kirjelduses.

1.7 Korraldajal on õigus katkestada sooritus või muuta plaane ning kaasata teised grupiliikmed abioperatsiooni kui mõne grupiliikmega toimub õnnetus, mis vajab grupi teiste liikmete abi ning kohalike abiteenistuste peale ei saa loota.

2. Broneerimine, lepingu sõlmimine ja tasumine

2.1 Osaleja ja korraldaja vaheline leping muutub mõlemale poolele siduvaks hetkel, kui osaleja on tasunud ettemaksu. Ülejäänud summa kuulub reeglina tasumisele 2 kuud enne reisi, kui kirjelduses ei ole toodud teistsugust maksegraafikut või seda pole korraldajaga kokku lepitud.

2.2 Juhul kui ettevõtmisele ei ole kogunenud kirjelduses ära toodud nõutav arv osalejaid, on korraldajal õigus ettevõtmine edasi lükata või ära jätta. Sellisel juhul tagastatakse ettemaks kogumahus.

3. Annulleerimistingimused

3.1 Annulleerimisel osaleja poolt ei tagastata kulusid, mis korraldaja on annulleerimise hetkeks matka või ekspeditsiooni ettevalmistamiseks teinud. 

3.2 Kui osalejale ei väljastata viisat või ei võimaldata sihtpunkti asukohamaa ja/või sihtpunkti jõudmiseks läbitavate riikide transiitviisat või muid vajalikke lubasid, käsitletakse seda ettevõtmise tühistamisena ilma olulise põhjuseta ning kohaldamisele kuuluvad käesolevate osalemistingimuste 3.1 sätted. 

3.2.1 Kui osaleja ei pääse riiki, kuna teda ei lasta üle piiri, tuleb koju tagasitulekuga seotud kulud tasuda osalejal endal.

3.3 Osavõtutasu ei tagastata kui osaleja jääb kohale tulemata või ei saa matkale või ekspeditsioonile minna, kuna puuduvad vajalikud dokumendid.

3.4. Kui osalejal puudub osalemiseks korraldaja poolt nõutav matkavarustus on grupijuhil õigus osalejat matkale mitte lubada ning grupp teda ootama ei jää. Sellisel juhul osavõtutasusid ei tagastata ning tekkivad lisakulud kannab osaleja.

3.5 Osavõtutasu ei tagastata, kui reisija osavõttu matkast või ekspedtsioonist takistab tema tervislik seisund.

4. Osaleja kohustused ja vastutused

4.1 Osaleja on kohustatud täitma grupijuhi ja/või instruktorite asjakohaseid korraldusi.

4.2 Osalejal on keelatud ilma grupijuhi nõusoleku ja teadmiseta kalduda kõrvale ette nähtud marsruudist, teha muid ennast ja/või teisi grupiliikmeid ohustavaid tegusid. Osaleja vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab korraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.

4.3 Osaleja on vastutav isiklike reisidokumentide kehtivuse ja korrashoiu eest.

4.4 Osaleja on kohustatud endale teadvustama matkal või ekspeditsioonil läbitavate (s.h külgnevate) piirkondade poliitilis-majandusliku olukorraga kaasnevad ohud ja võtab sellega seoses endale täieliku vastutuse ning vajadusel tasub sellega seotud lisakulud.

4.5. Osaleja soovil ettevõtmise katkestamisel või varasemal lõpetamisel tekkivad lisakulud tasub osaleja. 

4.6 Osaleja on kohustatud teadvustama endale ettevõtmise eripäradest johtuvad riskid. Registreerimisega kinnitab osaleja, et on neist teadlik ja valmis neid riske kandma (sh. osalemise tagajärjel tekkida võivad traumad, vigastused, püsiv invaliidsus või surm).

4.7 Osaleja on kohustatud hädaolukorras, kus  kohalike abiteenistuste abi pole kättesaadav, aitama oma võimaluste ning oskuste piirides teisi hätta sattunud grupiliikmeid ning olema valmis ka oma sooritust katkestama või plaane muutma.

5. Kahjude korvamine

5.1 Pretensioonid ja nõue kahju korvamiseks tuleb esitada matka või ekspeditsiooni toimumise ajal või hiljemalt 5 tööpäeva pärast ettevõtmise lõppemist kirjalikult korraldajale.

1. Reisileping ja reisikorraldaja vastutus

1.1 Reisikorraldaja juhindub oma tegevuses Turismiseaduses, Võlaõigusseaduses ja muudes Eesti Vabariigi seadusaktides sätestatud tingimustest.

1.2 Reisikorraldaja vastutab selle eest, et reis vastab kirjeldusele.

1.3 Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud force majeure’i tõttu (sh., kuid mitte ainult loodusõnnetused, sõda, poliitilised vahejuhtumid, streigid, aastate keskmisest erinevad ilmastikuolud jmt.).

1.4 Reisi osavõtutasu sisse kuuluvad need teenused, mis sisalduvad reisikirjelduses ja osapoolte kirjavahetuses. Kui osaleja ei kasuta omal valikul mõnda hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust selle eest raha tagasi küsida.

1.5. Reisikorraldajal on õigus tõsta (ja vastavalt kohustus ka langetada) reisi hinda, kui seda tingivad olulised muudatused, mida tal ei ole võimalik ette näha ja mis otseselt temast ei olene, nagu näiteks: muutuvad valuutakursid, Eesti või sihtkohamaa maksude muutus, transpordikompanii või majutusasutuse hindade muutus jmt.

1.6 Reisijal lasub omavastutus reisile vastava reisikindlustuse hankimisel. Kui reisija haigestub, temaga juhtub õnnetus või ta satub kuriteo ohvriks, abistab reisikorraldaja teda kõigiti, kuid reisija tasub sellega seotud lisakulud.

Kui kindlustuse olemasolu on reisil osalemiseks kohustuslik, on see ära toodud vastava reisi tingimustes. Kindlustuse ostmata jätmisel jäävad reisija kanda kõik võimalikud materiaalsed lisakulud, mis võivad reisijal tekkida seoses õnnetusjuhtumi, haiguse, kuriteo jms.

1.7 Reisikorraldajal on õigus katkestada sooritus või muuta plaane ning kaasata teised grupiliikmed abioperatsiooni, kui mõne grupiliikmega toimub õnnetus, mis vajab grupi teiste liikmete abi ning kohalike abiteenistuste peale ei saa loota.

2. Reisi broneerimine, lepingu sõlmimine ja reisi eest tasumine

2.1 Reisija ja reisikorraldaja vaheline leping muutub mõlemale poolele siduvaks hetkel, kui reisija on tasunud ettemaksu. Ülejäänud summa kuulub reeglina tasumisele 2 kuud enne reisi, kui reisi kirjelduses ei ole toodud teistsugust maksegraafikut või seda pole reisikorraldajaga kokku lepitud.

2.2  Juhul kui reisile ei ole kogunenud reisi kirjelduses ära toodud nõutav arv osalejaid, on reisikorraldajal õigus reis edasi lükata või ära jätta. Sellisel juhul tagastatakse ettemaks kogumahus.

3. Annulleerimistingimused

3.1 Reisi annulleerimisel osaleja poolt ei tagastata kulusid, mis reiskorraldaja on annulleerimise hetkeks reisi ettevalmistamiseks teinud. 

3.2 Kui osalejale ei väljastata viisat või ei võimaldata reisi sihtpunkti asukohamaa ja/või sihtpunkti jõudmiseks läbitavate riikide transiitviisat või muid vajalikke lubasid, käsitletakse seda reisi tühistamisena ilma olulise põhjuseta ning kohaldamisele kuuluvad käesolevate reisitingimuste 3.1 sätted. 

3.2.1 Kui osaleja ei pääse riiki, kuna teda ei lasta üle piiri, tuleb koju tagasitulekuga seotud kulud tasuda reisijal endal.

3.3 Osavõtutasu ei tagastata kui osaleja jääb kohale tulemata või ei saa reisile minna, kuna puuduvad vajalikud dokumendid.

3.4. Kui osalejal puudub reisil osalemiseks reisil osalemiseks reiskorraldaja poolt nõutav matkavarustus on grupijuhil õigus osalejat matkale mitte lubada ning grupp teda ootama ei jää. Sellisel juhul osavõtutasusid ei tagastata ning tekkivad lisakulud kannab osaleja.

3.5 Osavõtutasu ei tagastata, kui reisija osavõttu reisist või matkast takistab tema tervislik seisund.

4. Osaleja kohustused ja vastutused

4.1 Osaleja on kohustatud täitma grupijuhi ja/või instruktorite asjakohaseid korraldusi.

4.2 Osalejal on keelatud ilma grupijuhi nõusoleku ja teadmiseta kalduda kõrvale ette nähtud marsruudist, teha muid ennast ja/või teisi grupiliikmeid ohustavaid tegusid. Osaleja vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.

4.3 Osaleja on vastutav isiklike reisidokumentide kehtivuse ja korrashoiu eest.

4.4 Osaleja on kohustatud endale teadvustama reisil läbitavate (s.h külgnevate) piirkondade poliitilis-majandusliku olukorraga kaasnevad ohud ja võtab sellega seoses endale täieliku vastutuse ning vajadusel tasub sellega seotud lisakulud.

4.5 Osaleja soovil matka/reisi katkestamisel või varasemal lõpetamisel tekkivad lisakulud tasub osaleja. 

4.6 Osaleja on kohustatud teadvustama endale reisi eripäradest johtuvad riskid. Registreerimisega kinnitab osaleja, et on neist teadlik ja valmis neid riske kandma (sh. osalemise tagajärjel tekkida võivad traumad, vigastused, püsiv invaliidsus või surm).

4.7 Osaleja on kohustatud hädaolukorras, kus  kohalike abiteenistuste abi pole kättesaadav, aitama oma võimaluste ning oskuste piirides teisi hätta sattunud grupiliikmeid ning olema valmis ka oma sooritust katkestama või plaane muutma.

5. Kahjude korvamine

5.1 Pretensioonid ja nõue kahju korvamiseks tuleb esitada reisi toimumise ajal või hiljemalt 5 tööpäeva pärast reisi lõppemist kirjalikult reisikorraldajale.

1. Leping ja korraldaja vastutus

1.1 Korraldaja juhindub oma tegevuses Turismiseaduses, Võlaõigusseaduses ja muudes Eesti Vabariigi seadusaktides sätestatud tingimustest.

1.2 Korraldaja vastutab selle eest, et matk või ekspeditsioon, edaspidi ettevõtmine, vastab kirjeldusele.

1.3 Korraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud force majeure’i tõttu (sh, kuid mitte ainult loodusõnnetused, sõda, poliitilised vahejuhtumid, streigid, aastate keskmisest erinevad ilmastikuolud jmt).

1.4 Osavõtutasu sisse kuuluvad need teenused, mis sisalduvad kirjelduses ja osapoolte kirjavahetuses. Kui osaleja ei kasuta omal valikul mõnda hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust selle eest raha tagasi küsida.

1.5. Korraldajal on õigus tõsta (ja vastavalt kohustus ka langetada) hinda, kui seda tingivad olulised muudatused, mida tal ei ole võimalik ette näha ja mis otseselt temast ei olene, nagu näiteks: muutuvad valuutakursid, Eesti või sihtkohamaa maksude muutus, transpordikompanii või majutusasutuse hindade muutus jmt.

1.6 Osalejal lasub omavastutus ettevõtmisele vastava reisikindlustuse hankimisel. Kui osaleja haigestub, temaga juhtub õnnetus või ta satub kuriteo ohvriks, abistab korraldaja teda kõigiti, kuid osaleja tasub sellega seotud lisakulud. Kindlustuse ostmata jätmisel jäävad osaleja kanda kõik võimalikud materiaalsed lisakulud, mis võivad osalejal tekkida seoses õnnetusjuhtumi, haiguse, kuriteo jms. Kui kindlustuse olemasolu on osalemiseks kohustuslik, on see ära toodud vastava ettevõtmise kirjelduses.

1.7 Korraldajal on õigus katkestada sooritus või muuta plaane ning kaasata teised grupiliikmed abioperatsiooni kui mõne grupiliikmega toimub õnnetus, mis vajab grupi teiste liikmete abi ning kohalike abiteenistuste peale ei saa loota.

2. Broneerimine, lepingu sõlmimine ja tasumine

2.1 Osaleja ja korraldaja vaheline leping muutub mõlemale poolele siduvaks hetkel, kui osaleja on tasunud ettemaksu. Ülejäänud summa kuulub reeglina tasumisele 2 kuud enne reisi, kui kirjelduses ei ole toodud teistsugust maksegraafikut või seda pole korraldajaga kokku lepitud.

2.2 Juhul kui ettevõtmisele ei ole kogunenud kirjelduses ära toodud nõutav arv osalejaid, on korraldajal õigus ettevõtmine edasi lükata või ära jätta. Sellisel juhul tagastatakse ettemaks kogumahus.

3. Annulleerimistingimused

3.1 Annulleerimisel osaleja poolt ei tagastata kulusid, mis korraldaja on annulleerimise hetkeks matka või ekspeditsiooni ettevalmistamiseks teinud. 

3.2 Kui osalejale ei väljastata viisat või ei võimaldata sihtpunkti asukohamaa ja/või sihtpunkti jõudmiseks läbitavate riikide transiitviisat või muid vajalikke lubasid, käsitletakse seda ettevõtmise tühistamisena ilma olulise põhjuseta ning kohaldamisele kuuluvad käesolevate osalemistingimuste 3.1 sätted. 

3.2.1 Kui osaleja ei pääse riiki, kuna teda ei lasta üle piiri, tuleb koju tagasitulekuga seotud kulud tasuda osalejal endal.

3.3 Osavõtutasu ei tagastata kui osaleja jääb kohale tulemata või ei saa matkale või ekspeditsioonile minna, kuna puuduvad vajalikud dokumendid.

3.4. Kui osalejal puudub osalemiseks korraldaja poolt nõutav matkavarustus on grupijuhil õigus osalejat matkale mitte lubada ning grupp teda ootama ei jää. Sellisel juhul osavõtutasusid ei tagastata ning tekkivad lisakulud kannab osaleja.

3.5 Osavõtutasu ei tagastata, kui reisija osavõttu matkast või ekspedtsioonist takistab tema tervislik seisund.

4. Osaleja kohustused ja vastutused

4.1 Osaleja on kohustatud täitma grupijuhi ja/või instruktorite asjakohaseid korraldusi.

4.2 Osalejal on keelatud ilma grupijuhi nõusoleku ja teadmiseta kalduda kõrvale ette nähtud marsruudist, teha muid ennast ja/või teisi grupiliikmeid ohustavaid tegusid. Osaleja vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab korraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.

4.3 Osaleja on vastutav isiklike reisidokumentide kehtivuse ja korrashoiu eest.

4.4 Osaleja on kohustatud endale teadvustama matkal või ekspeditsioonil läbitavate (s.h külgnevate) piirkondade poliitilis-majandusliku olukorraga kaasnevad ohud ja võtab sellega seoses endale täieliku vastutuse ning vajadusel tasub sellega seotud lisakulud.

4.5. Osaleja soovil ettevõtmise katkestamisel või varasemal lõpetamisel tekkivad lisakulud tasub osaleja. 

4.6 Osaleja on kohustatud teadvustama endale ettevõtmise eripäradest johtuvad riskid. Registreerimisega kinnitab osaleja, et on neist teadlik ja valmis neid riske kandma (sh. osalemise tagajärjel tekkida võivad traumad, vigastused, püsiv invaliidsus või surm).

4.7 Osaleja on kohustatud hädaolukorras, kus  kohalike abiteenistuste abi pole kättesaadav, aitama oma võimaluste ning oskuste piirides teisi hätta sattunud grupiliikmeid ning olema valmis ka oma sooritust katkestama või plaane muutma.

5. Kahjude korvamine

5.1 Pretensioonid ja nõue kahju korvamiseks tuleb esitada matka või ekspeditsiooni toimumise ajal või hiljemalt 5 tööpäeva pärast ettevõtmise lõppemist kirjalikult korraldajale.

 

tonispisiTõnis Rindesalu  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Matkamisse, kõrgetes mägedes ja tippudesse ronimisse, suhtun ettevaatlikult :), aga mõne lihtsamal matkal löön hea meelega kaasa. Suusatamine , eriti mäesuusatamine, on väga südamelähedane. Aja jooksul on asi päris kenasti käppa saanud ja arvatavasti võin end lugeda nende 5% hulka, kes suusamäes sõidavad, mitte ei hiili. Muudes klubi ettevõtmistes, eeskätt sellistes, kus voolav vesi suurema osa tööd ära teeb,olen ka käpp. Mingil kummalisel moel on mul klubi ettevõtmistel alati kole lõbus. Aitan korras hoida Nipernaadi mahukat pildimaterjali ja kroonikat, aegajalt võtan üles ning sean kokku ka mõne filmi.

hedi2pisiHedi Pedajas  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Nipernaadlus on mul ilmselt geenides, igal juhul olen Klubi tegemistes osaline olnud lapsepõlvest alates :). Ka praegu aitan klubi telgitaguses ettevõtmiste teoks tegemisel kaasa ja niipalju, kui õnnestub bioloogiateaduse ja Jaapanis-Koreas kolamise kõrvalt aega leida, löön ka ise neis kaasa. Südamelähedased on nii mäed, kanjonid kui põhimõtteliselt kõik paigad, kus kive mööda ronida saab, eeldusel, et need väga palju ülevalpool 3000m ei paikne. Vees tunnen end mõnusasti, olgu siis kajakiga pinnal või ballooniga põhjas. Suureks armastuseks on pikalt olnud mäesuusatamine, millele hiljuti lisandunud ka lumelauasõit. Klubivälistest aktiivsetest hobidest rääkides ei saa aga üle ega ümber ratsutamisest ja idamaistest võitluskunstidest.

craig2pisiCraig Tislar  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Mäed on ammune armastus, oleks vaid aega seal rohkem käia. Mõnede kukil on viimasel ajal siiski saanud ära käia, nagu Mnt Blanc või Kazbek. Siiski olen pigem mägimatkaja kui alpinistlike huvidega, so eelistan liikuda marsruudil mitte ponnistada tippude nimel. Tasapisi avastan enda jaoks ka mäest alla laskmise võlusid. Väga meeldib mägesid ja kogu maailma vaadata läbi fotoobjektiivi. Klubis on minu kanda IT koorem ja ka leiba teenin bittide siia sinna liigutamise vallas.

kristelpisiKristel Kok  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Matkamisest ja mäesuusatamisest on saanud minu teine elu, et mitte öelda see päris elu :). Lemmikuks on mägimatkamine, kuid ära ei põlga ka muid matkamise viise va rattamatk. Rattasadulaga pole siiani nii sõbraks saanud, et pikem rattamatk ette võtta. Mäesuusa peal tunnen ennast piisavalt hästi, et abiinstruktori rolli täita. Klubis on minu rolliks põhiliselt projektijuhtide abistamine erinevate matkade ja muude ettevõtmiste organiseerimisel. Minu hallata on ka Klubi matkatarvete varud, hoolitsen et tellitud kaubad kenasti tellijateni jõuaksid. Leiba teenin lastele inglise keele suhu toppimisega :).

ain2pisiAin Valu See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kes seda täpselt mäletab, kunas esimene matk tehtud sai, aga enam kui kolmkümmend aastat on selles vallas jebitud küll. Põhiline armastus on jalgratas, aga ka kõrbetes sai omal ajal ringi kolatud. Mägede otsa ronin vaid siis, kui nad rattaradadele mugavalt lähedale jäävad. Ja seda ka väikse kotikesega, kus paar purki õlut sees :). Suure kotiga mägedes turnida ei armasta. Suur armastus on veel mäesuusatamine. Ei ütle ära ka võimalusest kanuuga Eesti jõgesid mööda logeleda. Nipernaadiga rännates olen hakanud veinist lugu pidama, aga see pole põrmugi vähendanud minu armastust õlle vastu. Põltsamaa Õlleklubis tunnen ennast päris koduselt. Leiba teenin Põltsamaa vallas „puid ja maid jagades“. Nipernaadi reisidel olen enamasti mõne rattagrupi juht.

karu2pisiKunnar Karu  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Alles see oli, kui ma ei suutnud kuidagi mõista inimesi, kes raske kott seljas mägedes turnisid. Ja siis käis plõks ning nüüd kulutan suure osa oma leivatööst vabast ajast mägedes kondamisele. Igal aastal püüan ikka kõrgemate ja keerulisemate tippudega jõudu. Teine suur armastus on veealune maailm, kuid paadimatk või rattamatk jätavad pigem külmaks. Mäest alla laskmisega hakkasin pihta juba lapsepõlves, armsaks on see jäänud siiani. Nipernaadis räägin kaasa nii üldorganisatoorsetel teemadel, kui aitan jõudu mööda üritusi ja reise korraldada. Ka leiva teenimine on seotud spordi- ja seiklusürituste korraldamisega erinevate firmade juures.

kalle2-pisiKalle Hansen  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Põhiline armastus on mäed ja alpinism. Kogemusi enam kui kolmkümmend aastat. Kõrgeim tipp Lenin. Eri mägedes on palju kolatud, aja jooksul on kätte saadud ka piisavalt kanged paberid, et alpinismi nooremale põlvele õpetada. Nipernaadis täidan vajadusel alpiinstruktori kohustusi, juhin projekte ja/või alpinismigruppe ning konsulteerin erinevaid gruppe alpinismi strateegilistes küsimustes. Olen üks Tartu Veiniklubi asutajaliige, mistõttu ka veini teemal meeldib targutada. Leiva saan tööst omaenda turismifirmas, mis tegeleb põhiliselt väljamaalaste teenindamisega Eestis, eriti Lõunaosariikides.

hp4pisiHeldur Pedajas See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Matkakogemust enam kui kolmkümmend aastat. Matkanud mägedes ja kõrbetes, nii suvel kui talvel. Võõras pole ei ratta- ega veematk. Kodus tunnen ennast ka veealuses maailmas. Vahel on ka mõni mäetipp teele jäänud, neist kõrgeim hetkel Island Peak Himaalajas. Armastan ise suuskadega mäest alla kihutada, õpetan ka algajaid. Matkadel enamasti grupijuhi rollis. Palju aega olen pühendanud matkavarustuse tundmaõppimisele, testimisele ja arendamisele koos tootjatega. Minu kanda on ka järelpõlvele matkaoskuste edasiandmine Klubis.

Kõigepealt oli Nõukogude Liit. Usinad tudengid, kelle hulka kuulusid ka praeguse Nipernaadi ellukutsujad, tegelesid sellise "sõjalis-sportliku" harrastusega nagu matkamine. Telgid ja tormijoped olid presendist, matkasaapad meenutasid Hispaania inkvisiitorite tööriistu. Meie päralt olid suure kodumaa avarused.

Aga ühel päeval sai jumalal sellest Soodomast ja Komorrast villand ja ta pani eestlased laulma. Kui nood ükskord vait jäid, oli vabadus käes ja kõik tormasid kiirelt pappi teenima. Venemaale polnud enam asja ja kuigi Euroopa oli meile lahti, polnud seal rädamine taskukohane. Matkamine, kui olemise viis, kippus välja surema :(.

Ja siis, kui juhe oli täitsa kokku jooksnud ja tervis suure papi tagaajamisega tuksi keeratud, hakkas vana arm taas õilmitsema. Küll üks, küll teine grupp sai kokku ja sättis end Euroopa avarusi avastama. Ja mõned pundid leidsid, et võiks klubiks muutuda. Ja nii neid siis nüüd ongi Eestimaal nii mõnigi. Ning iga aastaga tuleb juurde noori ja naiivseid inimesi, kes lasevad end vanade matkapeerude ilujutust ja kaunitest reisipiltidest pimestada ning võtavad vastu sakramendi raske koti ja villis varvaste näol. Kui kord käsi kuradile antud, siis on nende elu igaveseks muutunud.

Ja nii otsustasid üks hetk Urmas, Kalle ja Heldur, et saagu matkaklubi ning kandku ta nime Nipernaadi, sest just see nimi Eesti mütoloogiast iseloomustas meie kolme olemust kõige paremini.

Mõeldud, tehtud. Esimesed Nipernaadi reisid toimusid 2001. aastal. Üha rohkem rahvast liitub Nipernaadi postiloendiga ja jõuab mingil hetkel ka tegudeni. Tegevusväli laieneb tasapisi, sest mida rohkem meid koguneb, seda erinevamad on huvid. Ettevõtmisi jagub nii suveks kui talveks, toimetame nii Eestimaal, kui raja taga, mägede tipus, vee peal ja vee all. Taasleitud vanade seiklemisviiside kõrvale, nagu mägi-, ratta-, vee ja suusamatkad ning alpinism, mahuvad kenasti popid ja noortepärased  ettevõtmised nagu näiteks sukeldumine, rafting, canyoning. Tõsise higivalamise kõrvale võtame ette ka mõõdukalt sportlikke lusti- ja veinireise, naudime ka mäesuusatamist ning lumelauda.

Ülevaate seni tehtu kohta saab meie kroonika rubriigist.

Postiloend annab operatiivse ülevaate aktuaalsest Nipernaadis kõigile huvilistele ka väljaspool klubi.

Liikmed on need, kes liigutavad, st osalevad ettevõtmistes ja kelle jaoks Nipernaadi üldse eksisteerib.

Projektijuhid on vastava väljaõppe saanud liikmed, kes suudavd projekte ette valmistada ning ellu viia, kaasates selleks vajadusel grupijuhid ning eksperdid.

Vedurid on need kes kogu asja edasi veavad, kelle suutlikkusest sõltub Nipernaadi üldine käekäik ja areng.

Grupijuhid ja instruktorid on ettevõtmiseks spetsiaalselt "palgatud" asjatundjad, kes tagavad selle, et asjad oleks juhitud õigesti ning läbi viidud ohutult.

Postiloend

Kõik, kes soovivad saada infot toimuva kohta, saavad ennast möllida Nipernaadi postiloendi liikmeks. Selleks tuleb täita ja ära saata regamisvorm. Ankeedis saab ära määrata mille vastu täpsemalt huvi tunned ja selle kohta hakkad meilt siis aegajalt väikseid vihjeid saama. Kirja saadme vaid siis, kui meil on midagi öelda. Enne  postiloendisse lisamist me kontrollime igaks juhuks üle, kas postkasti omanik on ikka ise soovi avaldanud :). Mõistagi hoiame andmeid seitsme luku taga ja ei anna inimeste kontakte kellegi kolmanda käsutusse, kes võiks seda oksepostitamiseks kasutada.
 Kui mingi hetk enam infot ei soovi, saab sellest teada anda aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ja me lõpetame info saatmise. Samal aadressil võiks meid informeerida, kui muutunud on kontaktandmed või huvid. NB! registreerumisel eeldame, et inimene esineb oma ristinime all ja kõik kohustuslikud väljad ankeedis on korrektselt täidetud.

Klubi liikmed 

Nipernaadi olemuse, olemise ja tegemise määravad ära tema liikmed - nipernaadid ja eeskätt just liikmete eesmärkide ja unistuste realiseerimiseks mei eksisteerimegi. Liige on see kes liigutab, so osaleb tegemistes. Liikmeks saab olla selline aktiivselt elada eelistav inimene, kes jagab meie ilmavaadet ja kelle nägu ja tegu on meile tuttav, st ta on meiega koos kuskil käinud, meie tegemistes osalenud. Korra meie üritusele sattumine võib olla juhus, teist korda vast juhuslikult enam ei sattuta, sestap räägime liikmestaatusest alles siis, kui inimene on aja jooksul korduvalt meie ettevõtmistelel osalenud ja heas mõttes silma jäänud.
Ühel või teisel põhjusel jääb osa liikmetest meie tegemistest ajutiselt eemale ja nii eristub liikmetest hetkel aktiivsem osa. Aktiivne liige on seega nipernaadi, kes on viimase aasta jooksul vähemalt paaril korral ettevõtmistele nägu näidanud.
Enamasti on nii, et meile juba tuttav liige toob kaasa oma tuttava, tuttav omakorda toob kaasa oma tuttava jne. Selline ringkäendus tagab selle, et meie ridades valitseb teatud mõtete/hoiakute sarnasus.
Kui inimese ilmavaade või hoiakud on meie omadest väga erinevad või tema teod ületavad meie taluvuse piiri, siis ei võta me endale kohustust temaga pikemalt suhelda ja oma ettevõtmistesse kaasata!
Igasugusel ilmavaatel on küll võrdne koht päikese all, kuid väga erinevad ilmavaated lihtsalt ei pruugi valutult kokku sobituda ja küllap leidub mõni teine meist erinev seltskond, kus ennast hästi tunda.
Liikmeks olemine annab võimaluse Nipernaadi olemust ja ettevõtmisi oma näo järgi kujundada. Eeskätt klubi liikmete soovidest/unistustest lähtuvalt planeerime
me oma ettevõtmised/reisid. NB! selleks, et klubi korraldatud reisidel kaasa lüüa, ei pea ilmtingimata olema klubi liige. Ettevõtmisi arutame/planeerime ka Nipernaadi FB leheküllljel.
 
Projektijuhid

Iga nipernaadi ettevõtmine või reis on iseseisev projekt ja seda juhivad väljaõppe saanud kogemustega projektijuhid. Sageli on neid vähemalt 2, juhuks kui ühel mingi takistus ette tuleb, saab teine asja sujuvalt edasi ajada. Tuleb arvestada, et Nipernaadi ei vorbi kümnete ja sadade kaupa ühe vitsa järgi loodud turismitooteid, vaid iga meie ettevõtmine ja reis on oma näoga seiklus. See eeldab, et meie projektijuhid on saanud korraliku väljaõppe ning suudavad olla loovad ja usinad reisi ette valmistades ning paindlikud ja sihikindlad seda ellu viies. Ka on oluline, et nad suudaks anda projektile Nipernaadi näo, sestap kui vähegi võimalik ei kasuta me väljastpoolt võetud projektijuhte vaid kasvatame nad klubis ise. Projektijuhi koolitustesse kaasame need aktiivsed nipernaadid, kellel tundub olevat nii tahtmist, võimeid kui ka aega projektide sageli tänamatu ettevalmistustööga tegeleda. Projektide juhtimine pole kellelegi täiskohaga leivatöö, teeme seda kõike klubilises vormis oma leivatöö ja pereelu kõrvalt. Põhiliseks motivaatoriks on soov konkreetne reis/seiklus ellu viia.

Vedurid

Vedurite hulka kuulub väike eriti aktiivne osa meie liikmetest, kes on peale konkreetsetes projektides osalemise valmis oma aega ja jaksu kulutama klubi üldise funktsioneerimise tagamisele. Veduriks olemine eeldab päris suurt valmisolekut kulutada oma vaba aega Nipernaadi üldiseks hüvanguks.
Veduriks ei saada üleöö, selle staatuse teenivad välja need nipernaadid, kes on pikema aja jooksul korduvalt tegudega tõestanud oma suutlikkust seda vastutust kanda ja kellel on selleks ka võimalik aega kuklutada. Eeskätt veduritest sõltub kuivõrd meie tegemised õnnestuvad ja kuhu suunas liigume. Veduriks saamine eeldab algatuseks tihedat kaasalöömist ettevõtmistes, siis projektijuhtidena konkreetsete reiside organiseerimises kaasa aitamist. Nõudmised veduritele on kõrged ja mitmekülgsed, kuna matkamine/seiklemine on valdkond, kus valed otsused ja oskamatus võivad valusalt või lausa fataalselt kätte maksta. Lisaks peavad vedurid mõistma organisatsiooni üldiseid toimimismehhanisme.  Nende pühendunud nipernaadide tausta ja piltnäoga saad tutvuda vedurite leheküljel.

Grupijuhid ja instruktorid

Et matkamine ja meie muud harrastused oleksid võimalikult turvalised, leiame kas Nipernaadi seest või vajadusel väljastpoolt pädeva inimese, kes võtab enda peale grupi juhtimise töö ja vastutuse. Grupijuht/giid töötab läbi marsruudi, suhtleb grupi rahvaga juba enne reisile minemist, täpsustab nõuded varustusele, võtab vastu otsuseid matkarajoonis jne, jne. Tema õlgadel on vastutus grupi edenemise eest ning grupi liikmetelt eeldatakse, et grupijuhi korraldusi ka täidetakse.
Tehniliselt keerukamatele ettevõtmistele kaasame vajadusel asjatundjaid, kes täidavad instruktori/õpetaja rolli. Instruktor õpetab kuis ühte või teist asja õigesti teha. Eriti puudutab see sukeldumist, ronimist, mäesuusatamist ja teisi sedasorti veidi kõrgema riskiga ettevõtmisi, kus tulemuse saavutamiseks on vaja teadmisi ja füüsilisi vilumusi.
Ei grupijuhtidelt ega instruktoritelt nõua me formaalse paberi olemasolu, need ei garanteeri Eesti oludes kahjuks midagi :(. Piisab, kui tunneme teda ja usaldame tema oskusi.

 

Kuna Nipernaadi pole meile kellelegi töökoht, st tegeleme kõigega hobi korras leivatöö kõrvalt, ei saa me garanteerida 24-tunnist valvelolekut. Siiski püüame, et kui me just reisil pole, oleme netist leitavad ja vastame kirjadele. Kui me ka kohe probleemi lahendada ei suuda, siis vähemalt häälitseme, näitamaks, et oleme kirja kätte saanud.

 

Üldine mailiaadress    See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. - kui Sa ei tea, kelle poole konkreetselt pöörduda. Edasi tegeleb kõige kompetentsem. Püüame jõudumööda vastata.

Postiaadress Oa tn 54, Tartu linn, 51007 - Tartus asub ka meie rendivarustuse ladu, mistõttu kaugemalt rentijad peaks arvestama saatisele kuluva ajaga

Varustuse temaatika    See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.  - kui on küsimusi varustuse kohta, millele kodukalt vastust ei leidnud või siis soov matkavarustust osta või rentida.

Vedurid:

Heldur Pedajas    See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 56 682 492 - kui on küsimusi reiside kohta, mille juht olen, soovid konsulteerida varustuse osas, tellida grupijuhi teenust mägi-, vee-, ratta- või suusamatkale, tellida veini-, matka- või suusakoolitust.

Kalle Hansen    See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., 5017229 - kui on alpinismi puudutavaid küsimusi, kas üldiseid või mõne konkreetse Nipernaadi reisiga seotult.

Kunnar Karu    See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., 5277540 - kui on küsimusi konkreetsete Nipernaadi reiside kohta, mille juht olen.

Kristel Kok    See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., 53918789 - kui on küsimusi varustuse rentimise või siis konkreetsete reiside kohta, millega tegelen.

Craig Tislar    See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. - kui on küsimusi või ettepanekuid klubi kodulehekülje kohta.

hp4pisi-pisi

Heldur Pedajas    See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Matkakogemust enam kui kolmkümmend aastat ...loe edasi 

kalle2-pisi-pisi

Kalle Hansen    See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Põhiline armastus on mäed ja alpinism ...loe edasi

karu2pisi-pisi

Kunnar Karu    See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Alles see oli, kui ma ei suutnud kuidagi mõista inimesi, kes raske kott seljas mägedes turnisid ...loe edasi

ain2pisi-pisi

Ain Valu  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Kes seda täpselt mäletab, kunas esimene matk tehtud sai, aga mõnikümmend aastat on selles vallas jebitud küll ...loe edasi

kristelpisi-pisi

Kristel Kok  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Matkamisest ja mäesuusatamisest on saanud minu teine elu, et mitte öelda see päris elu :) ...loe edasi

craig2pisi-pisi

Craig Tislar  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Mäed on ammune armastus, oleks vaid aega rohkem käia ...loe edasi

hedi2pisi-pisi

Hedi Pedajas  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Nipernaadlus on mul kardetavasti geenides ...loe edasi

tonispisi-pisi

Tõnis Rindesalu  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Matkamisse, eriti kõrgetes mägedes ja raske kotiga, suhtun endiselt ettevaatlikult:) ...loe edasi